VSEBINSKA PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Najpomembnejši cilj vzgoje v predšolskem obdobju je krepitev otrokove radovednosti, sposobnosti izkustvenega učenja, motivacije, koncentracije in ustreznih socialnih kompetenc, potrebnih za življenje skupnosti vrstnikov in odraslih. Delo se planira tematsko in projektno, predstavljeno je na oglasni deski ali drugem dogovorjenem mestu. Starši imajo pravico in dolžnost pregledati tematski sklop ali projekt, tako da se o vsebini z otrokom pogovarjajo in jo nadgrajujejo. Metode in oblike dela vzgojitelji  izbirajo glede na zastavljene cilje in razvojne značilnosti otrok.

 

Strokovni delavci vrtca organizirajo spodbudno okolje za otrokovo učenje in razvoj, spremljajo otrokov razvoj in skrbijo za otrokovo dobro počutje v času bivanja v vrtcu, zato namenjamo posebno skrb: uvajanju otrok v vrtec, dobremu počutju in zadovoljstvu vsakega otroka v skupini,  prepoznavanju, upoštevanju in omogočanju individualnih potreb otrok ter zasebnosti in intimnosti otrok,  načrtovanju in analizi dejavnosti, ki podpirajo individualno učenje in razvoj otrok,  nudenju ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje programa vrtca,  omogočanju organizacije dela v skladu z zakonskimi normativi in standardi.

 

Dejavnosti: postopno uvajanje v vrtec; individualni pogovor s starši pred otrokovim vstopom v vrtec; opazovanje in beleženje otrokovega napredka in razvoja; prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in idej otrok; načrtovanje in analiza dejavnosti, ki podpirajo otrokovo učenje in napredek, izkoriščanje vseh notranjih in zunanjih prostorov ter bližnje okolice, uporaba različnih materialov in sredstev; načrtovanje raznolikih oblik in načinov dela.

 

 

Program dela glede na trajanje:

  • dnevni program; traja od 6 do 9 ur in se izvaja v vseh naših enotah v dopoldanskem času.
  • poldnevni program je namenjen otrokom, ki so v vrtcu 4 – 6 Oddelek s poldnevnim programom je oblikovan le v dislocirani enoti Korte.

 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v dveh starostnih obdobjih:

  • prvo starostno obdobje – od končanega porodniškega dopusta staršev (najmanj 11 mesecev) do tretjega leta otrokove starosti,
  • drugo starostno obdobje – od tretjega leta otrokove starosti do vstopa v šolo (3-6 let)

Otroci so glede na starost razporejene v homogene, heterogene in kombinirane oddelke.

V enoti Livade izvajamo program po metodologiji Korak za korakom, ki združuje osnovno prakso predšolske vzgoje, poudarja partnerstvo z družinami in okoljem ter individualiziran pristop. Dejavnosti  potekajo v delovnih kotičkih, ki so ciljno oblikovani.

 

Dodatek h Kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih

Pri načrtovanju dejavnosti sledijo ciljem, ki so predstavljeni v dodatku h kurikulumu za vrtce na narodno mešanem območju Slovenske Istre. Pomembno je, da se otroci seznanjajo z jezikom in kulturno dediščino ožjega okolja. Dnevno se srečujejo z jezikom, ki ni njihov materni jezik, a je v njihovem okolju in življenju živo prisoten. Oba jezika otroci doživljajo kot del svojega življenjskega okolja. V dejavnostih se seznanjajo z jezikom, navadami in običaji obeh okolij.

 

Program namenjen otrokom s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so razvrščeni v redne oddelke vrtca.  Prizadevamo si ustvariti pogoje, ki omogočajo njihov optimalen razvoj, z upoštevanjem individualnih razlik v razvoju in učenju (načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki).  

Strokovni delavci prilagajajo vsebine dejavnosti in različne pristope glede na primanjkljaj posameznega otroka. Pri delu sodelujejo z vzgojiteljico za dodatno strokovno pomoč in mobilni specialni pedagogi (diflopedagoginjo, surdopedagoginjo, defektologinjo). 

Logopedske obravnave za otroke, ki to potrebujejo na podlagi sistematskih preventivnih pregledov govora 5-letnih otrok ali po napotitvi lečečega zdravnika, izvaja logopedinja iz CKSG.

Svetovalna delavka Ivona Hrvatin nudi pomoč otrokom, ki kažejo različne znake odklonilnega vedenja, individualno ali v manjši skupini – na podlagi pogovora s strokovnimi delavci v oddelku in s predhodnim soglasjem staršev izven oddelka.

 

Obogatitveni programi

Strokovni delavci v sklopu počitka nudijo obogatitvene dejavnosti, ki potekajo v manjših skupinah. Otroci se glede na interes vključijo v ponujene programe.

(Skupno 1.623 obiskov, današnjih obiskov 1)