METODE IN OBLIKE DELA

Vzgojno-izobraževalno delo načrtujejo in izvajajo v skupinah vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki skrbijo, da delo z otroki temelji na izkustvenem učenju, v sožitju z bogastvom, ki ga ponuja naravno okolje našega vrtca.

Poudarek našega dela je na gibanju, sožitju z naravo, otrokovi lastni aktivnosti, njegovih razvojnih potrebah, interesih in sposobnostih. Temeljna metoda učenja v vrtcu je IGRA. Poleg skupne oblike dejavnosti pogosto uporabljamo tudi obliko dela v malih skupinah, po kotičkih in delo s posameznim otrokom.

Spontana igra se prepleta s strokovno pripravljenimi dejavnostmi, ki jih razvrščamo v naslednja področja:

  • JEZIK – otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih vsebin, poslušanju glasnega branja odraslih, pripovedovanju, opisovanju, domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju pesmic in zgodb.
  •  MATEMATIKA – otroci preštevajo, razvrščajo, primerjajo, merijo, grupirajo, prikazujejo s simboli, poimenujejo,… različne predmete in pojave.
  • GIBANJE – otroci pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, od naravnih in preprostih oblik gibanja do zahtevnejših športnih dejavnosti. Potreba po gibanju in igri je otrokova osnovna potreba.
  • UMETNOST – otroci pridobivajo občutek za red in lepoto ter predstavljajo svoja najbolj skrita počutja in čustvene vsebine, ki se odražajo v pesmi, plesu, likovnem ustvarjanju,…
  • DRUŽBA  – otroci spoznavajo ožjo in širšo okolico, v kateri živijo, kulturo kraja, narodne običaje  in druge kulture.
  • NARAVA  – otroci spoznavajo lepote narave, skrbijo za rastline in živali ter jih negujejo, spoštujejo živa bitja in njihov življenjski prostor.

Skozi izvajanje načrtovanih dejavnosti na vseh omenjenih področjih  dosegamo cilje predpisane v nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce. Strokovne delavke uporabljajo sodobne metode in oblike dela, ki jih prilagodijo starostni/razvojni stopnji otrok. Dejavnosti se odvijajo v celotni skupini, v manjših skupinah in na individualni ravni.Veliko pozornosti posvečamo oblikovanju spodbudnega učnega okolja v vrtcu. Strokovne delavke pri izvajanju vzgojnega programa vnašajo metode aktivnega učenja. Pri tem spodbujajo aktivno in sodelovalno učenje, samostojnost in občutek odgovornosti pri otrocih.

(Skupno 3.684 obiskov, današnjih obiskov 1)