OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

Starši na osnovi odločbe pristojnega Centra za socialno delo (CSD) plačujejo določeni delež cene za program, v katerega je vključen otrok s položnico, ki jo prejmejo v otrokovem oddelku. V primeru, da otrok v času, ko se položnice dostavijo v oddelek ni prisoten v vrtcu, se staršem položnica pošlje po pošti.

Vrtec začne z obračunavanjem oskrbnine staršem z dnem, ki je določen kot datum vključitve v drugem odstavku 2. člena Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo podpišejo obe strani pred vključitvijo otroka v vrtec. V skladu z 21. čl. Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih so starši dolžni poravnati račun v roku 8. dni od dneva izstavitve računa za pretekli mesec. Vsako spremembo podatkov, ki vplivajo na višino določenega plačila (povečanje števila družinskih članov, sprememba naslova, vključitev otroka v drugi vrtec, zaposlitev ali izguba zaposlitve…) so starši v roku 15 dni dolžni sporočiti na CSD, kjer so oddali Vlogo za znižano plačilo vrtca.

V času vključenosti otroka v vrtec se za vsak dan odsotnosti otroka od prispevka staršev odšteje le sorazmerni delež hrane. Režijo plačujejo starši v celoti ves čas vključenosti otroka v vrtec.

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO

Pred vključitvijo v vrtec starši poskrbijo, da pravočasno oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo. Odločba začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge in načeloma velja eno leto. Za podaljšanje veljavnosti pravice do znižanega plačila vrtca morajo starši v zadnjem mesecu pred potekom veljavnosti ponovno oddati obrazec na pristojni CSD.

V skladu z 21. čl. Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih so starši dolžni poravnati račun v roku 8. dni od dneva izstavitve računa za pretekli mesec. V času vključenosti otroka v vrtec se za vsak dan odsotnosti otroka od prispevka staršev odšteje le sorazmerni delež hrane.

UGODNOSTI PRI PLAČILU: ENOMESEČNA JAVLJENA ODSOTNOST IN ZDRAVSTVENA ODSOTNOST

Starši otrok, za katere je Občina Izola po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu lahko:

– Uveljavijo rezervacijo za enkratno neprekinjeno mesečno odsotnost otroka v koledarskem letu. Starši plačujejo rezervacijo v višini 50% od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda za program, v katerega je otrok vključen.

– To rezervacijo lahko uveljavijo straši za prvega (najstarejšega) otroka, ki je vključen v vrtec in pod pogojem, da imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Izola. To določilo velja tudi za starše, ki imajo na območju občine Izola začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec z dohodnino v RS.

– Uveljavijo začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov. Kot začasno odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov se upošteva enkratna neprekinjena odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, ki so jih starši dolžni dostaviti vrtcu in pod pogojem, da imajo v celoti poravnane zapadle obveznosti. Za čas odsotnosti otroka starši plačajo 50% od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo.

glej tudi informacijo o spremembi sklepa o cenah v vrtcu, 1.2.2017

obrazložitev – subvencija, .pdf

(Skupno 2.714 obiskov, današnjih obiskov 1)